Kto może świadczyć usługę doradztwa restrukturyzacyjnego?

Nie wszystkie firmy działają z sukcesem w swojej branży. Częstokroć w wyniku niekorzystnych umów, nieodpowiedzialnego zarządzania bądź po prostu nieprzewidzianych przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak gwałtownie, iż pojawia się widmo niewypłacalności wobec wierzycieli czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach trzeba skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy otrzymać licencję

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie na początku 2016 r. Zgodnie z zapisami tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym spełniającym wymogi wskazane w art. 3 aktualnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: pełna zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie, nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin jest przeprowadzany co najmniej raz na pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań testowych z zakresu finansów, zarządzania, prawa oraz ekonomii, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W czym pomoże firmie doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, którymi dysponowali uprzednio syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją jedynie na zlecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele miesięcy przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, przykładowo poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo i wskazanie najlepszego w danej sytuacji planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja to niejednokrotnie przykry i wielowątkowy proces, w związku z tym istotne jest, by doradca restrukturyzacyjny umiał w prosty sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego sytuację. Preferowaną cechą doradcy będzie też znakomita orientacja w gałęzi gospodarki, w której działa upadająca spółka, ponieważ ułatwia to opracowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie a następnie zaproponowanie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.