Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również i dzisiaj, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.