Projektowanie instalacji klimatyzacji

Nie wszyscy są świadomi, że słowo klimatyzacja odnosi się nie tylko do urządzeń stworzonych do schładzania lub ogrzewania powietrza, ale oznacza całość procesu, w którym to następuje. Powietrze jest nie tylko utrzymywane na odpowiedniej temperaturze, ale także oczyszczane i nawilżane.

Klimatyzacja – warto?

Oczywiście, że warto, ponieważ istnieje ścisła zależność pomiędzy temperaturą panującą w pomieszczeniu, a jakością samopoczucia człowieka. Doświadczenia inżynierów klimatyzacji pokazują, że optymalna temperatura powinna wynosić 20 stopni Celsjusza. Gdy temperatura jest niższa lub wyższa skutkuje to spadkiem wydajności mózgu.

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzatory składają się z takich elementów, jak:

  • sprężarki,
  • parownik wraz z wentylatorem,
  • skraplacz

Przegrzana sucha para, która jest czynnikiem chłodzącym, jest zasysana przez sprężarkę, która następnie spręża ją i wtłacza do skraplacza chłodniczego. Następuje przejście z niskiego ciśnienia i temperatury do temperatury wysokiej i znacznie podwyższonego ciśnienia. Kolejnym etapem jest kondensacja

> W skraplaczu czynnik chłodniczy ulega kondensacji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.
> Ze skraplacza do zbiornika czynnik chłodniczy przepływa w stanie cieczy. Ze zbiornika ciekły czynnik płynie instalacją zasilającą do zaworu rozprężnego (kapilara, elektroniczny zawór rozprężny). Zawór rozprężny powoduje izentalpowe rozprężenie gazu z wysokiego ciśnienia (skraplania) do ciśnienia niskiego (parowania).
> Po rozprężeniu, mieszanina cieczy i pary mokrej czynnika chłodniczego dopływa do wymiennika – parownika , gdzie następuje jego całkowite odparowanie do postaci pary suchej. Odparowanie czynnika chłodniczego zapewnione jest dzięki przepływowi powietrza przez lamele parownika. Powietrze przepływające przez parownik oddaje ciepło i na wyjściu z klimatyzatora jego temperatura i wilgotność są odpowiednio niższe. Czynnik chłodniczy na wyjściu z parownika jest w stanie pary suchej. Pomiędzy parownikiem a sprężarką chłodniczą może dochodzić do przegrzania par suchych czynnika chłodniczego i w takim stanie czynnik zasysany jest ponownie przez sprężarkę chłodniczą.